10 Kasım 2021 Çarşamba

Python sıfırdan başlayarak

1. Aşağıda ne yapılmıştır? Ekran çıktısı ne olur?

a = 5

b = 8

c = a + b

print(c)

2. Yukarıdaki soruda a ve b değişkenlerinin türü nedir?

3. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır?

a = int(input("Bir sayı giriniz:"))

4. Üçüncü sorudaki input() komutu ne iş yapmaktadır?

5. Üçüncü soruda neden int(input("...")) yapısını kullandık amacımız nedir? 

6. Aşağıdaki kod çalıştığında a değişkeninin türü ne olur?

a = input("Bir sayı giriniz:")

7. Aşağıda bulunan a ve b değişkenlerinin türü aynı mıdır?

a = 5

b = "5"

8. Dosya isimleri ve değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılabilir mi? Aşağıdaki degisken isimli verisinde neden Türkçe karakter var? Değişken ismi ile veri arasındaki bağıntıyı anlamaya çalışın.

degisken = "Ben string veriyim Türkçe karater içerebilirim ama değişken isimleri Türkçe karakter içeremez!"

9. Kullanıcıdan iki sayı alınız ve ekrana çarpımlarını yazdırınız?

10. Kullanıcıdan ismini alıp ekrana "Merhaba isim" yazdırınız?

11. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır? Çıktı ne olur?

for i in range(10):

    print(i, ". adım")

12. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır? döngü kaç kere çalışır?

for i in range(50,100,2):

    print( i )

13. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır?

toplam = 0

for i in range(10):

    toplam += i

print(toplam)

14. Yukarıdaki soruda print(toplam) komutu döngü içinde midir? Döngü içinde olsaydı ekran çıktısı nasıl olurdu?

15. Onüçüncü saruda en başta neden toplam=0 değişkenini tanımladık?

16. Aşağıdaki mod alma işlemlerinin sonuçları ne olur?

3 % 2 = ?

4 % 5 = ?

0 % 2 = ?

25 % 3 = ?

17. Bir sayının tek mi? Çift mi olduğunu nasıl anlarız? Bir sayının 7'ye tam bölünüp bölünmediğini nasıl anlarız?

18. Kullanıcıdan 2 sayı alınız büyük olanı bulunuz? Eğer iki sayı eşitse ekrana eşittir yazınız?

19. Float türü nedir? Aşağıdaki a değişkenine Python derleyicisi hangi türü atar? Neden?

a = 0

b = 5

c = 2

a = b / c

20. Aşağıdaki program çalışır mı? Çalışırsa çıktı ne olur? Neden?

a = 5

b = "ali"

c = a + b

print(c)

21. While döngüsünün for döngüsünden farkı nedir? Hangi durumlarda tercih edilmelidir?

22. Aşağıdaki while döngüsü kaç adım çalışır?

sayac = 0

while sayac<20:

    sayac += 1

    print(sayac)

23. Yirmi ikinci soruda sayac += 5 yazsaydık kaç adım çalışırdı?

24. 0 dan 100'e kadar olan sayıların toplamını while döngüsü ile yapınız?

25. Aşağıdaki döngü kaç adım çalışır?

while True:

    print("Merhaba")

26. Aşağıdaki döngü kaç adım çalışır?

 while 1 < 2:

     print("Merhaba")

27. Aşağıdaki döngü kaç adım çalışır? Çalışır mı? Neden?

 while "ali" == "beril":

     print("Merhaba")
 
28. Bir önceki soruda while "ali" != "beril": yazılsa ne olur?
 
29. Kullanıcıdan 5'e tam bölünen bir sayı alıncaya kadar devam edecek sonsuz while döngüsü yazınız?
 
30. Sınıfımızda 40 öğrenci var hepsinin ismini ve aldığı notları tek tek turmak istesek? 80 tane değişken mi tanımlamalıyız? Kolay yolu nedir? Hangi yapıyı kullanıyorduk?
 
31. Kırk öğrencinin ismini ve notlarını tutacak olan dizileri tanımlayınız?
 
32. Aşağıdaki dizinin çıktıları ne olur?
a = [1, 3, 5, 8, 11, 0]
print(a[1]) 
print(a[0]) 
print(a[6])
print(a[5])
 
33. Aşağıdaki kodun ekran çıktısı ne olur?
b= ["ali", "ayşe", "ahmet", "mehmet", "betül"]
print(len(b))

34. Aşağıdaki kodun ekran çıktıları ne olur?
 
b= ["ali", "ayşe", "ahmet", "mehmet", "betül"]
print(b[len(b)]) 
print(b[len(b)-1])  
print(b[len(b)-2])  
print(b[len(b)-5]) 
print(b[len(b)-6])  
 
35. Her string bir karakter dizisidir. Aşağıdaki b değişkeni için çıktılar ne olur?
b = "Bugün hava çok güzel"
print(b[0])
print(b[1])
print(b[5])
print(b[12])
print(b[len(b)]
print(b[len(b)-1] 

36. Kullanıcıdan ismini alıp harf harf bir diziye aktarınız?
 
37. Aşağıdaki dizi için çıktılar ne olur?
a = ["hava", "bugün", "güzel", "çok"]
print(a[0])
print(a[3])
print(a[len(a)]
print(a[len(a)-1]
print(a[0][0])
print(a[1][3])
print(a[3][3]) 
print(a[len(a[3])])

38. Aşağıdaki dizi için çıktı ne olur?
z = ["çok", "algoritma", "seviyoruz", "dersini", "çalışıyoruz" , "yasin", "hocayı", "ve"]
print(z[-1])
print(len(z))
print(z[3])
print(z[1],z[3],z[0],z[2])
 
39. Kullanıcıdan bir string alınız ve tersten yazdırınız?  

40. Sıfır ile yüz arasında rastgele sayılardan oluşan 50 elemanlı bir dizi üretiniz? Dizi içinde 5'e tam bölünen sayıların toplamından, 7'ye tam bölünen sayıların toplamını çıkartınız?

41. Sıfır ile yüz arasında rastgele sayılardan oluşan 50 elemanlı bir dizi üretiniz? Dizi içinde 2'e tam bölünen sayıların ortalamasından, 3'ye tam bölünen sayıların ortalamasını çıkartınız?
 
42. Aşağıdaki kod ile ne yapılmıştır?
import random

a= random.randint(0,100)
print(a)

43. Yukarıdaki soruda a değişkenin maksimum ve minimum alabileceği değerler nelerdir?

44. Kırk ikinci soruda import random diyerek ne yapıyoruz?

45. Aşağıdaki kodlar ne yapmaktadır? Çıktılar ne olur?
import math

a = math.sqrt(81)
b = math.pow(3,2=
c = a -b ;

print(a)
print(b)
print(c)

46. Aşağıdaki değişkenlerin değeri ne olur?
import math 

a = math.pi
print(a)

b = math.floor(2.5)
print(b)

c = math.ceil(2.5)
print(c)

47. Kullanıcıdan satır ve sütun sayısını aldığınız bir matris oluşturup içerisini 0 ve 4 arasında rastgele sayılarla doldurunuz?

48. Dictionary veri yapısı nedir? Yılın 12 ayını tutan bir dictionary yazınız? Kullanıcı sayısal veri girdiğinde ilgili ayı yazan bir program yazınız? Örnek: kullanıcı 4 girdi ise "Nisan" yazacak.

49. Set veri yapısının özellikleri nelerdir? Eleman sayısı 10 olan sıfır yüz arasında rastgele sayılardan oluşan bir set oluşturunuz? (Setlerde aynı sayı olamaz dolayısı ile 10 farklı sayı oluşturunuz!)

50. İki sayıyı toplayım return eden bir fonksiyon yazınız?

51. Kullanıcının ismini alıp harflerinin ASCII karşılıklarını bir diziye aktran fonksiyon yazınız?

52. Kullanıcının ismini alıp harflerinin ASCII karşılıklarından tek olanları bir diziye, çift olanları bir diziye aktaran fonksiyon yazınız?

53. Kendisine gönderilen sayı asal ise True, değilse False gönderen fonksiyonu yazınız?

55. Kendisine gönderilen sayı Fibonacci ise True değilse False gönderen fonksiyonu yazınız?

56. Kendisine gönderilen string içinde sesli harf varsa True değilse False gönderen fonksiyonu yazınız?

57. Fonksiyonları neden kullanırız?

58. Local ve global değişkenler nedir?

59. Recursive fonksiyon nedir?

60. Kullanıcının istediği aralıkta rastgele bir sayı üretip return eden bir fonksiyon yazınız?